สรุปมติ ครม. 24 ส.ค. 64 แต่งตั้ง-โยกย้ายครบทุกตำแหน่งที่นี่ 

“ผู้ว่าฯปู” โยกนั่ง “ผู้ว่าฯ อ่างทอง” สมใจ “ธนกร” ผงาด “โฆษกรัฐบาล” รับการเมืองร้อน “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” ซุ่มเงียบ ขึ้น “อธิบดีดีเอสไอ”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติ/เห็นชอบเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้ 

1.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร

2. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง

3. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

2.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก  อธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

3. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

3.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง    รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายประทีป ทรงลำยอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.นายนิยม สองแก้ว  รองปลัดกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

4.นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

4.เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

1.นางสุพิชชา จันทรโยธา

2.นางสุภา หารหนองบัว

3.นายทศพร นุชอนงค์ 

4.นางบุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

5. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแทนผู้ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป  

6. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 8 คน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562)  ดังนี้

1. นายชาตรี สุวรรณิน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

2. นายไชยา ยิ้มวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

4. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

5. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน

6. ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน

7. นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคผู้ประกอบธุรกิจ

8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคผู้ประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเป็นต้นไป

7. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายบรรสาน บุนนาค ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2. นายอนุชา บูรพชัยศรี ตำแหน่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

3. นายธนกร วังบุญคงชนะ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ