เลือกตั้ง อบต. รับสมัครวันแรก เช็กทุกเงื่อนไขที่นี่ !

เลือกตั้ง
FILE PHOTO : Jewel SAMAD / AFP

เริ่มวันนี้-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรก ในการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตั้งแต่วันนี้-15 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และมาตรา 51 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
 5. การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย

หลักฐานและเอกสารประกองการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. หลักฐานการศึกษา
 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
 8. หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,500 บาท

อย่างไรก็ตาม การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร มีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

แนวปฏิบัติ 5 ข้อ รับสมัครเลือกตั้ง อบต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานจึงกำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประสานการปฏิบัติกับ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

1.การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร/1 คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร

2.จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง

3.ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด

4.ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

5.การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนกรณีประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีความจำเป็นและเพื่อความปลอดภัยอาจกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตอำเภอได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ