เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. เช็กขั้นตอนลงคะแนนเสียง ช่องทางตรวจสอบสิทธิ

เลือกตั้ง
Photo : Chalinee THIRASUPA / AFP

เปิดขั้นตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. เช็กช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง และช่องทางการตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

ขั้นตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (30 ต.ค.) เผยแพร่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต. ไว้ดังนี้

1. เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง จะต้องวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้งต่อ กปน.

3. ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4. รับบัตร 2 ใบ พร้อมลงชื่อบนต้นขั้วบัตร

5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • บัตรนายก x เลือกได้หมายเลขเดียว
  • บัตรสมาชิก x เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
  • หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ x ลงในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6. หย่อนบัตรลงในหีบบัตร โดยต้องตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง

7. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง

ช่องทางเช็กสิทธิเลือกตั้ง อบต.

รายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

โดยหากเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อย ระบบจะให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง