ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพลังประชารัฐ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ “ประวิตร” นั่งหัวหน้าพรรค “สันติ พร้อมพัฒน์” เป็นรองหัวหน้าพรรค-ผู้อํานวยการพรรค

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีคณะกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน ๒๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แจงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติให้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ตําแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และนายไผ่ ลิกค์ ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอันเป็นเหตุร้ายแรง

ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงและเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)

ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวน ๒๒ คน ได้แก่

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อํานวยการพรรค
๓. นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค
๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
๕. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
๖. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค
๘. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการบริหารพรรค
๒๑. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
๒๒. นายสมเกียรติ วอนเพียร กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ประกาศในราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
ประกาศในราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ