เบื้องหลังตั้ง สมช.แก้วิกฤตพลังงาน-อาหาร ตัดไฟชุมนุมประท้วง ลัดวงจรความมั่นคง

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก
พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.

พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งการ-มอบหมายให้ “เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ” รับหน้าสื่อ-รับมือวิกฤตความมั่นคงทางพลังงาน-อาหาร คำถามตัวโต คือ “ผิดฝาผิดตัว”

ทว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้ใจ-เชื่อมือให้ “เลขาธิการ สมช.” มารับงานใหญ่-งานยากที่เป็น “เผือกร้อน”

“เลขาธิการ สมช.” คือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ “ศปก.ศบค.” เป็นแกน-กลั่นกรองข้อเสนอจากหมอ-เอกชน-ประชาชน ก่อนถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์ ที่สวมหมวกผู้อำนวยการ ศบค.

ยิ่งปรากฏการณ์ “โยนกันไปโยนกันมา” ระหว่างกระทรวงพลังงาน ที่รับผิดชอบ-แก้ปัญหาราคาน้ำมันขึ้นสูง กับกระทรวงพาณิชย์ ที่ดูแลเรื่องการควบคุมราคาสินค้า-ราคาแพง โดยเฉพาะอำนาจในการกำหนดค่าการกลั่น-กำไร 6 โรงกลั่น

สุ่มเสี่ยงที่จะเกิด “ศึกในพรรคร่วมรัฐบาล” กลายเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอย เมื่อครั้งการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนพล.อ.ประยุทธ์ต้องทุบโต๊ะ-ยึดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข-กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด

“สถานการณ์คงไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้ จะให้มีการประชุมร่วมกัน หารือ ในเรื่องของการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ตามสมมุติฐาน หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องวินัยการเงินการคลังต่อไปในอนาคต จึงต้องเตรียมแผนความพร้อมไว้ ทั้งมิติทางด้านพลังงาน มิติทางด้านอาหาร มีผลกระทบทั้งสิ้น จึงต้องวางแผนระยะยาว” พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาตรการช่วยเหลือและลดภาระประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

สำทับด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงคำปรารภ-ข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ ในที่ประชุม ครม.ในวันเดียวกัน ว่า ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน นายกรัฐมนตรีเตรียมการมอบหมายให้ สมช. หารือเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหาร เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุ เนื่องจากจะเป็นประเด็นสำคัญของไทยและโลก หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

กระแสตีกลับเชิงปรามาสรวดเร็ว พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. จึงเปิดหน้า-หน้าตึกแดง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทันควัน

“สมช.มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร ผมทำงานภายใต้ สมช. ผมเป็นเลขาฯ สมช. และเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเกิดประเด็นอะไรที่กระทบความมั่นคง คณะกรรมการชุดนี้สามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการได้ อนาคตอาจมีการตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและทำข้อเสนอให้รัฐบาล ส่วนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 จะใช้เมื่อมีความจำเป็นและน่าจะอยู่ในแผน”

เมื่อสแกนโครงสร้าง-อำนาจและหน้าที่ ของ “คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ” ที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เจ้ากรมยุทธการทหาร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณา

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กรรมการและเลขานุการ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1) และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2)

อำนาจและหน้าที่ 1.ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและนำไปสู่วิกฤตการณ์ระดับชาติ ซึ่งเป็นการกระทำจากมนุษย์หรือจากภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามด้านการทหาร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ และความมั่นคงเกี่ยวกับฐานทรัพยากร รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนบริหารวิกฤตการณ์ และแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

3.เสนอแนะแนวทาง มาตรการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.พัฒนาระบบกลไกและแผนการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤต เพื่อให้ครอบคลุมในด้านการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ด้านการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู และการประสานเชื่อมโยงระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น และ 6.ดำเนินการอื่นตามที่ประธานหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่มีเลขาธิการ สมช.เป็นสมาชิกและเลขานุการ

ขณะที่ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ที่ “อยู่ในแผน” เร่งด่วน-ระยะกลาง-ระยะยาว ที่ “พล.อ.สุพจน์” เล็งเป้า-ปักหมุดไว้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มี พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) และมีเลขาธิการ สมช.เป็นกรรมการ

แหล่งข่าวระดับสูงทำเนียบรัฐบาลวิเคราะห์เหตุผล-เบื้องหลัง “ทหารนำเศรษฐกิจ” ว่า เนื่องจากความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกันทั้งหมด อาจจะต้องมีเจ้าภาพ คือ สมช. และส่งการดำเนินการเรื่องทางแก้ไขเป็นเรื่องของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่โดยตรง

“ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งความมั่นคง พลังงานและอาหารอาจจะต้องความมั่นคงนำ แก้ปัญหาในเชิงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ให้นำไปสู่โมเดลเหมือนในต่างประเทศที่มีการชุมนุมประท้วง”

หากเทียบโครงสร้างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

และคณะกรรมการความมั่นคงระดับชาติ 3 คณะ ได้แก่ กอ.รมน. สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ล้วนแล้วแต่มี “เลขาธิการ สมช.” เป็นแกนสำคัญโดยตำแหน่งในการรักษาความมั่นคง


เมื่อปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้องอาจลุกลามนำไปสู่การชุมนุม-ประท้วง จนกระทบต่อความมั่นคง-เสถียรภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เลขาธิการ สมช. จึงต้องยื่นมือมานั่งบน “หัวเรือใหญ่” อย่างปฏิเสธไม่ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ