จับตาวาระ ครม. แจกเงินพิเศษผู้สูงอายุ – มท.ยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม

จับตาวาระ ครม. แจกเงินพิเศษผู้สูงอายุ

จับตาวาระครม.อนุมัติงบกลางฯ จ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุ มท.ยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม สุพัฒนพงษ์ ชง สัญญาซื้อขายแก๊สธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียฉบับแก้ไข ลูกท็อป ลงทุนโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 27/2565 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ด้วยชุดผ้าไทยแขนยาว มีวาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ กระทรวงการคลังเสนอให้ความเห็นชอบการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

กระทรวงกลาโหมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงพลังงานเสนอ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 และ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญา ซื้อขายแก๊สธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข)

เรื่องวาระสําคัญของรัฐบาล อาทิ กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….

กระทรวงแรงงานเสนอการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553)

กระทรวงการคลังรายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1