แอชตัน อโศก : อนุ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคโยน กทม.คุ้มครองเจ้าของห้อง

อนุ แอชตัน อโศก

คดีแอชตัน อโศก อยู่ในการพิจารณาช่วยเหลือของ อนุ กมธ. คุ้มครองผู้บริโภค ล่าสุดเรียกผู้เกี่ยวข้อง เข้าหารือ พร้อน โยน กทม.เจ้าภาพหาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 45 มีการพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีโครงการแอชตัน อโศก รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนวานนี้ (9 ก.พ.)

นางมนพร เจริญศรี ประธานอนุกรรมาธิการได้ทำการสอบถามความคืบหน้าและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักโยธา ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้แทนหน่วยงานราชการดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดมาตรการในการดำเนินการได้

               

ผู้แทนบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร่วม ขอให้เจ้าของร่วมมั่นใจว่าบริษัทจะชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

หลังจากที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งก่อนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย ซึ่งมีที่ดินติดกับโครงการแอชตัน อโศก ได้เสนอขายที่ดินให้แก่บริษัท  แต่หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ตุลาการผู้แถลงคดีในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นผู้ฟ้องคดีได้มีความเห็นว่าการที่ รฟม.อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนเป็นทางเข้า-ออกโครงการแอชตัน อโศก ชอบด้วยกฎหมายแล้ว บริษัทจึงรอฟังรายละเอียดจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเสียก่อน

เจ้าของห้องขอหาทางออก ไม่รอศาลปกครองสูงสุด

ด้านผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดแอชตัน อโศก ได้ทำการเสนอให้หน่วยงานของรัฐหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของร่วมได้รับผลกระทบ โดยไม่ต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เพื่อให้เจ้าของร่วมมั่นใจว่าภาครัฐมีมาตรการรองรับในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

Advertisement

เนื่องจากหากภาครัฐจะต้องรอผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก่อนจึงจะเริ่มหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าของร่วมเกรงว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะขณะนี้แม้คำพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุด แต่เจ้าของร่วมได้รับความเสียหายโดยตรงแล้ว การที่ภาครัฐหาแนวทางหรือมาตรการล่วงหน้าในระหว่างนี้จะเป็นการบรรเทาผลร้ายและทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาให้เจ้าของร่วมมีสิทธิเสนอขายห้องชุดคืนกับผู้พัฒนาโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนห้องชุดโครงการแอชตัน อโศก กับโครงการอื่นของผู้พัฒนาโครงการ หรือให้เจ้าของร่วมมีสิทธิเสนอขายห้องชุดคืนกับผู้พัฒนาโครงการ โดยผู้พัฒนาโครงการตกลงคืนเงินที่ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้พัฒนาโครงการได้รับเงินจากเจ้าของร่วม

และให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของร่วมในกรณีที่หน่วยงานราชการมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารชุดแอชตัน อโศก หรือให้เพิกถอนการจดทะเบียนอาคารชุดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนเป็นเหตุทำให้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดหลุดไปจากเจ้าของร่วม หรือเสื่อมราคา หรือเสื่อมประโยชน์ในการใช้สอยในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่เจ้าของร่วมทุกคน ซึ่งผู้แทนบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่าเพิ่งจะได้รับทราบข้อเสนอของนิติบุคคลในวันนี้จะนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

Advertisement

แต่ผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดแอซตัน อโศก แจ้งให้ประธานอนุกรรมาธิการทราบว่า หลังจากที่ศาลปกครองกลางในคดีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เคยส่งหนังสือขอเสนอแนวทางการเยียวยาทั้ง 3 ข้อข้างต้นให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทราบแล้ว มีหลักฐานการรับเอกสาร แต่ระยะเวลาผ่านพ้นไปเกือบ 2 ปี แล้วปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าหรือการตอบรับใด ๆ จากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อนุ กมธ. โยน กทม. ตามเรื่องต่อ

หลังจากนั้น ประธานอนุกรรมาธิการแจ้งว่า เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคใกล้จะหมดวาระแล้ว ซึ่งจะเกิดภาวะสุญญากาศในการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองในกรณีดังกล่าว จึงขอฝากให้กรุงเทพมหานครรับเป็นเจ้าภาพประสานงานติดตามความคืบหน้าในการหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าของร่วมต่อไป