ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 434 ล้าน ตัดถนน 4 เลนสายโคกเจียก-ไสเสียด

ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 434 ล้าน ตัดถนน 4 เลนสายโคกเจียก-ไสเสียด

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจียก – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา -บ้านนาเหนือ พ.ศ. …. ในท้องที่อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจียก – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ เป็นแนวทางสายใหม่ ผ่านเขตท้องที่ตำบลปลายพระยา ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา และตำบลเขาใหญ่ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000.000 – จุดสิ้นสุดที่ กม.26+042.373

ลักษณะโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 26.042 กิโลเมตร มีความกว้างเขตทางข้างละ 30.00–45.00 เมตร ยกเว้นบริเวณทางแยก รวม 6 จุด ซึ่งมีความกว้างของเขตทางตามแผนที่ก่อสร้างมีทรัพย์สินที่จะถูกแนวทางหลวงตัดผ่าน ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 232 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 40 ราย วงเงินดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 434,306,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4367 สายโคกเจียก – ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางและการขนส่งสินค้า จากอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

รวมทั้งสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ำภายหลังการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค พ.ศ. ….

เพื่อกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อก่อสร้างขยายเส้นทางดังกล่าว เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง และรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านชายแดนบ้านประกอบ อำเภอนาทวี ให้มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค ในท้องที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงหมายเลข 408 สายหัวถนน – ด่านประกอบ

ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด้านชายแดนบ้านประกอบ อำเภอนาทวี ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าว ยังไม่สามารถก่อสร้างให้เป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจากปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าของทรัพย์สินไม่ยอมรับราคาจำนวน 8 ราย ทำให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ 3 จุด รวมระยะทางประมาณ 1.111 กิโลเมตร ทำให้ถนนมีลักษณะแคบเป็นคอขวด ต้องเบี่ยงช่องจราจร เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้กำหนดกรอบวงเงินหรือกรอบงบประมาณปี 2561 ในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท และวงเงินในการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมาณ 7.1 ล้านบาท

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ