ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % มหาดไทยแจ้งด่วน แนวปฏิบัติทั่วประเทศ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.3/ว 3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และถือปฏิบัติต่อไป

สำหรับหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ พ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2563 นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1.พ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2563 โดยมีสาระสำคัญเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งอปท.หลายแห่งได้แจ้งประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

แต่เนื่องจากพ.ร.ฎ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่อปท.แจ้งการประเมินภาษี ดังนั้น อปท.จึงมีอำนาจที่จะทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ และในกรณีที่มีการชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่จะต้องเสีย ให้อปท.มีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีมารับเงินที่ชำระเกินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ตามมาตรา 53 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ โดยไม่ถือเป็นความผิดพลาดจากการประเมินของอปท.ตามมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ดังกล่าว

2.เพื่อให้การดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดแจ้งแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ให้อปท.ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
ส่วนแนวทางปฏิบัติเรื่องการลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 มีดังนี้

1.กรณีอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง


1.1 ให้อปท.ประเมินภาษี โดยคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ต้องเสีย และให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ตามพ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

1.2 เนื่องจากตามมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้ลดภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย ดังนั้น เมื่อมีการลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่สามารถลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 50-90 ตามพ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ได้อีก

1.3 หากจำนวนภาษีที่คำนวณได้ภายหลังจากลดภาษีร้อยละ 90 แล้ว ยังสูงกว่าที่เคยชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ในปี พ.ศ.2562 ผู้เสียภาษียังคงมีสิทธิได้รับการบรรเทาภาระภาษี

เช่น หากภาษีที่คำนวณได้ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,000 บาท ลดภาษีร้อยละ 90 คงเหลือจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 100 บาท ถ้าปี พ.ศ.2562 เสียภาษี จำนวน 80 บาท ภาษีในปี พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้น 20 บาท ผู้เสียภาษีจะได้รับการบรรเทาการชำระภาษีร้อยละ 25 โดยเสียภาษีจำนวน 80+5 (ร้อยละ 25 ของ 20) เท่ากับ 5 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ)

2.กรณีแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีแล้วให้อปท.ดำเนินการตามมาตรา 53 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย และส่งหนังสือแจ้งประเมินฉบับใหม่ให้ผู้เสียทราบ ทั้งนี้ ให้ใช้แนวทางการคำนวณภาษีตามข้อ 1.

3.กรณีแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และผู้เสียภาษีชำระภาษีแล้วให้อปท.คำนวณภาษีใหม่ตามแนวทางข้อ 1 หากพบว่าไม่ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย ให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 แก้ไขจำนวนเงินในทะเบียนคุมผู้เสียภาษี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานประเมินกำกับตรงบริเวณที่แก้ไข

3.2 หากผู้เสียภาษีชำระภาษีไว้เกินจำนวนภาษีที่จะต้องเสียให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินให้แก่ผู้เสียภาษี

3.3 ให้อปท.ถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 94 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 33 แล้วแต่กรณี

3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งไห้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อมารับเงินที่ชำระเกินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 53 วรรคสี่ แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ