จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิน 3,000 บาท กทม.ให้ ผ่อนได้ 3 เดือน

กทม.ย้ำแนวทางปฎิบัติจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากชำระภาษีมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.นี้

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2562 ให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งภาษีดังกล่าวนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่

สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ อาทิ ที่ดินราชพัสดุ เป็นต้น

เกรียงยศ สุดลาภา
เกรียงยศ สุดลาภา

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์มีการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งได้มีการถือครองไว้เป็นจำนวนมาก และอาจเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเอง

โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะกระตุ้นให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย สำหรับการคำนวณภาษีต้องนำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ในการประเมินภาษี และกำหนดให้ยื่นชำระภาษีฯ ภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี

“สำหรับปี 2563 เป็นปีแรกของการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ส.ค. 63“

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านเศรฐกิจ ซึ่ง กทม.รู้สึกห่วงใยและเห็นใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก

ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน กทม.จึงมีประกาศ ลงวันที่ 28 ส.ค. 2563 ขยายกำหนดเวลาสำหรับผู้ที่จะต้องชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปี ออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563 โดยไม่ต้องต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบไปแล้วเมื่อเดือน ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา หากตรวจสอบพบว่าการแจ้งการประเมินถูกต้อง ทาง กทม.ได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ได้แก่ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือชำระผ่านธนาคาร (เฉพาะใบแจ้งการประเมินที่มี Barcode แนบท้าย) รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ QR Payment, ATM, Internet Banking, Mobile Banking

ในส่วนของผู้ที่ต้องการผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินฯ กรณีต้องชำระภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดย แบ่งเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ต.ค. 2563 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พ.ย. 2563 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธ.ค. 2563

สำหรับผู้ที่เห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำสำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อ กทม.จะนำเงินดังกล่าวมาพัฒนากรุงเทพฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ