วิศวกรรมสถานฯ-สมาคมรับเหมา ถก กทม.ขอผ่อนปรนทำงานก่อสร้าง

วิศวกรรมสถานฯผนึกสมาคมรับเหมาถก กทม.นัดแรก จี้ขอผ่อนปรนให้เอกชนทำงานก่อสร้างบางประเภทได้

วันที่ 30 มิ.ย. 64 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ร่วมประชุม ณ สำนักการโยธา กทม.2 ดินแดง

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ซึ่งในข้อ 2 ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้หยุดงานก่อสร้างและห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการสำนักการโยธา) เป็นรองประธาน และคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานควบคุมอาคาร กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานกฎหมายและคดี โดยคณะทำงานมีหน้าที่พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ และการพิจารณาผ่อนปรนสำหรับสถานที่ก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นกรณีมีปัญหาในทางการปฏิบัติตามประกาศ กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศสัมฤทธิผล โดยคณะทำงานได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติเพื่อเสนอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอในระดับ ศบค. ต่อไป

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแคมป์คนงานในพื้นที่รวม 575 แคมป์ สำหรับปัญหาการร้องเรียนของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างประกอบด้วย 1.ปัญหาด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาทิ งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน และงานเทคอนกรีตโครงสร้างต่อเนื่องเพื่อความแข็งแรง 

2.ปัญหาด้านการดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ผู้ประกอบการขอให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ และ 3.ปัญหาด้านสำนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการขอให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสนามและทำงานในส่วนของออฟฟิศได้


นอกจากนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เสนอว่างานก่อสร้างส่วนที่สำคัญ หากหยุดการทำงานจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างโดยรวม ได้แก่ 1.งานขุดเจาะอุโมงค์ pipe jacking 2.งานท่อลอด 3.ปั้นจั่นหอสูงที่ยังไม่ได้ยึดกับโครงอาคาร 4.งานฐานราก 5.งานนั่งร้านค้ำยันต้องเสริมเพื่อความแข็งแรง 6.งานล้อมรั้ว 7.งานจัดการสาธารณูปโภค การระบายน้ำ 

รวมทั้งผู้ประกอบการได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงความสะอาดของแคมป์ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไปบางส่วนแล้ว จึงขอให้ทางภาครัฐพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับงานก่อสร้างบางประเภท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะทำงานเห็นว่าสุขอนามัยของแรงงานในแคมป์สำคัญที่สุด หากผู้ประกอบการสามารถควบคุมมาตรการตามที่ราชการกำหนดได้จะช่วยให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ จะเร่งสรุปประเด็นปัญหาที่เห็นควรให้ผ่อนคลายมาตรการ เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ