ประกวดนวัตกรรม CUD Hackathon 2023 เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

CUD Hackathon 2023

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดการแข่งขันและประกวดออกแบบนวัตกรรมที่ท้าทาย ภายใต้ชื่อ CUD Hackathon 2023 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Innovation for Good Health & Well-being)”

ซึ่งจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 28-วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันจะประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 4 คน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจานวน 30 ทีมจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงในการออกแบบและนำเสนอผลงาน โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี IOT, AI, Robotics, Software on Devices หรือ Application Software รวมไปถึงการบูรณาการเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้พัฒนานวัตกรรม

เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (best solutions) เพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอโมเดลธุรกิจด้วยการ pitching เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยได้ฝึกการเป็น ผู้ประกอบการ (entrepreneurship)

Advertisement

ที่มาของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มากจากที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เล็งเห็นว่าสังคมไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงต่อ ความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาทิ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่ยังคง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเสียชีวิตจากการได้รับสารเคมี และการปนเปื้อนจากแหล่งต่าง ๆ ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5

รวมไปถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดูแลสุขภาวะของตนเองของคนในทุกช่วงวัย จึงทำให้การแสวงหาแนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ยังเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ดังนั้น การส่งเสริมให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัยสอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG3) เป็นสิ่งสำคัญต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ประกอบกับโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นนวัตกรที่คิดทำเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ