“ศุภชัย เจียรวนนท์” รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2565

“ศุภชัย

ศุภชัย เจียรวนนท์” รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2565 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

  • ซีอีโอเครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” เข้ารับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติคุณสูงสุด ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย อย่างเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เปิดเผยว่า “มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อมูลนิธิฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ และพระราชทานชื่อรางวัลว่า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” นับเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ด้วยมูลนิธิเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดรางวัลนี้ขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งยังไม่เคยมีองค์กรใดในประเทศไทยจัดมาก่อน โดยในปีนี้คณะกรรมการมีมติให้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม ในการเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ผลักดัน สร้างนวัตกรรม ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางรากฐานที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานอย่างทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามเจตนารมณ์ของการให้รางวัลนี้

นายศุภชัย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพของเครือฯ และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก่อประโยชน์แก่สังคมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความทุ่มเทนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ร่วมยกระดับสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เครือฯ ดำเนินการซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ และได้การยอมรับในสังคม อาทิ การผลักดันศูนย์สารสนเทศ แม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานปลาป่นและการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน” โครงการ CPF AI Farmlab Powered by Sertis นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ มาวิเคราะห์ ประมวลผล และใช้ในการศึกษาข้อมูลจำนวนมาก โดยนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ นับเป็นการพลิกโฉมสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ผ่าน 24 Shopping แอปพลิเคชั่น “สมาร์ท เมอร์ชันต์” ที่ใช้เป็นเครื่องมือการตลาด และธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อย โครงการสารอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โครงการทรูปลูกปัญญา แอปพลิเคชั่นสำหรับเด็กออทิสติก แอปพลิเคชั่น We Grow เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล เป็นต้น

นอกจากนี้ นายศุภชัย ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล และพัฒนาคนให้มีทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ได้จัดตั้งรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศเป็นครั้งแรกในปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้าง และวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในแต่ละปีจำนวนกว่า 150 ราย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ 11 คน ทำการพิจารณากลั่นกรองอย่างเข้มข้น