อย่าละความเพียรเดินตามพ่อ

บทบรรณาธิการ

ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและคนทั้งโลก ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อความสุขของคนไทยและความเจริญของประเทศ โดยมิทรงเหน็ดเหนื่อย

ขณะที่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ประชาชนจากทุกสารทิศได้เดินทางไปกราบพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายอย่างมืดฟ้ามัวดิน แม้ฝนจะตก แดดจะออก ก็ไม่อนาทร เพราะนั่นคือความรักความอาลัยในพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง

สิ่งหนึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหล่าชาวไทยจะทำได้เพื่อถวายพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างแท้จริง คือการปฏิบัติตามคำสอนพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานไว้ต่างวาระ ต่างโอกาส และต่างสถานที่ อย่าเพียงแต่ฟัง อ่าน หรือเขียน แล้วปล่อยให้ผ่านเลยไป

คำสอน พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสต่าง ๆ คือ “มรดกอันล้ำค่า” ที่ทรงมอบไว้ให้กับประชาชน เป็นความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในทุกด้าน ไม่ว่าการครองตน การครองเรือน การดำเนินชีวิต การทำงาน และการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานคือทรงสอนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องอบรมกันตั้งแต่เด็ก ๆ

ประการต่อมาคือ ความเพียร ความอดทน ในการปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ถ้าไม่มีความเพียร ความอดทนแล้ว ก็ไม่มีทางที่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ทรงสอนให้รู้จักพอเพียง มีความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ชีวิตก็เป็นสุข

ส่วนความกตัญญูกตเวทีนั้น ไม่เพียงแต่ทรงสอน แต่ยังทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง ผลคือทำให้สังคมสงบสุข ตนเองก็เจริญรุ่งเรือง

ที่ทรงเน้นย้ำอย่างมาก คือ ความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ตราบใดที่ชาวไทยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาติย่อมรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง นอกจากนี้ ยังทรงสอนให้รู้จักรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเรา การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีเท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน

คำสอน พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเหล่านี้ ต้องหมั่นทบทวน จดจำ จนซึมซับให้เกิดขึ้นในตนเอง และย่อมต้องใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน จึงจะบรรลุผลและเป็นไปตามเจตนาพระราชปณิธาน


วันนี้ ไม่มีพระองค์แล้ว ยังเหลือก็แต่มรดกล้ำค่าที่ทรงทิ้งไว้ให้ หากคนไทยทั้งหลายรักและภักดีในพระองค์อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมต้องเดินตามรอยทางที่ทรงสร้างไว้ เริ่มต้นด้วยคำสอนทั้งหลายที่กล่าวมานั้น ต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม