ในหลวง พระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2563-2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำเนติบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 1,658 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร   

                             

ในโอกาสนี้ เนติบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วย