ชวนเที่ยว “มิวเซียมลำปาง” แหล่งความรู้คู่ความสนุกแห่งใหม่ของเมืองเหนือ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภาพในความเข้าใจของคนที่เคยไปเยือน ลำปางเป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารัก มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม

นอกจากสถานที่ที่เคยรู้จัก ตอนนี้ลำปางมีสถานที่แห่งใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเราอยากแนะนำให้ทั้งคนในและนอกพื้นที่ที่ไปเยือนลำปางได้ลองไปเยี่ยมชมกันนั่นก็คือ อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และทางจังหวัดลำปาง

อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำปางเดิม โดยเทศบาลนครลำปางเป็นผู้ดำเนินการการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้มีความพร้อม ส่วนสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมิวเซียมสยาม และที เค พาร์ค ทำหน้าที่พัฒนาจัดทำนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมิวเซียมลำปาง

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งนิทรรศการนี้นำเสนอเนื้อหาผ่านหัวข้อหลัก ๆ 3 เรื่อง ได้แก่

หัวข้อเรื่อง “คน” ที่มีบทบาทสำคัญปรากฏอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง ทั้งผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

หัวข้อเรื่อง “เมือง” การเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน

หัวข้อเรื่อง “ลำปาง” มิวเซียมได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหา “ลำปางแต๊ ๆ” ทุกซอกทุกมุมจากทั้ง 13 อำเภอ นำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (in-teractive)

นิทรรศการนี้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการ ในส่วนบริเวณชั้น 1 มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจผู้เข้าชม ซึ่งภายในส่วนนี้ประกอบด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก รวมถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พูดถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งมิวเซียมแห่งใหม่นี้ว่า การดำเนินงานพัฒนาจัดตั้งมิวเซียมลำปางให้เป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนไทย นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ในห้วงเวลาที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก แม้ในไทยไม่พบการระบาดในประเทศแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัยมิวเซียมลำปางได้มีการวางมาตรการรองรับความปลอดภัยระดับมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการตั้งจุดคัดกรองบริเวณก่อนเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการในอาคาร จำกัดผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 5 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน QR code ไทยชนะ ทั้งทางเข้า-ออก พร้อมตั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่บริการ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการเข้าชม ดังนั้นผู้ที่จะเข้าชมจึงมั่นใจได้ว่าไม่เสี่ยง

มิวเซียมลำปางเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานอย่างลำปาง และเป็นอีกทางเลือกในการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัยที่สามารถมาแสวงหาความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมมิวเซียมลำปางได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237-237 ต่อ 3207