การบินไทย ขายเครื่องบิน-ห้องชุดที่สิงคโปร์ ได้เงิน 381 ล้านบาท

การบินไทย
Mladen ANTONOV / AFP

การบินไทยแจ้งความคืบหน้าตามแผนฟื้นฟู เผยคืนเงินเจ้าหนี้งวดใหม่ 2.7 พันล้านบาท พร้อมขายทรัพย์สิน “เครื่องบิน” 2 ลำ รวมทั้ง “ห้องชุด” 2 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ ได้เงินรวมกว่า 380 ล้านบาท

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส ซึ่งผู้บริหารแผนสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดังนี้

สำหรับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รวมเป็นเงิน 2,762,170,122.39 บาท และบริษัทไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

ส่วนการขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น ในงวดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 การบินไทยมีการขายทรัพย์สินรองอื่น ได้แก่ 1.เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 2 ลำ

Advertisement

โดยลำที่ 1 ราคาขาย 4,815,000 บาท ซึ่งการบินไทยได้รับเงินจากการขายเครื่องบินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และมีกำหนดการส่งมอบเครื่องบินให้ผู้ซื้อภายในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนลำที่ 2 ซึ่งการบินไทยได้รายงานความคืบหน้าไปในคราวที่แล้วนั้น การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวน 1,360,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 46.5 ล้านแล้ว) โดยอยู่ระหว่างการเจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องบินกับผู้ซื้อ

และ 2.ทรัพย์สินที่เป็น ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 2 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายรวม 12,830,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 330 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าราคาประเมิน โดยการบินไทยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว และได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

ทั้งนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 5 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องผลการดำเนินการพาณิชย์ การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง การแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ (Lease Amendment Agreement)