อพท. ติดปีกเที่ยวชุมชน ชู “สุโขทัย” นำร่องเปิดเวทีผู้ซื้อพบผู้ขาย

อพท.

การท่องเที่ยวชุมชน หรือ community base sustainable tourism เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากร และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้เส้นทางชุมชนสู่ตลาดมูลค่าสูง

“ดร.ชุมพล มุสิกานนท์” รองผู้อำนวยการ อพท. บอกว่า นอกจากเป้าหมายในด้านการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รับรู้และมีมาตรฐานในวงกว้างแล้ว อพท. ยังสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนมีศักยภาพในด้านการตลาด สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยื่น

อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ครอบคลุมจังหวัดสุโขทัย 9 อำเภอ และจังหวัดกำแพงเพชร 3 อำเภอ ได้นำร่องจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือ business matching และงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2566 เปิดเวทีผู้ซื้อพบผู้ขาย นำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 อพท.

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ และแนวทางสำหรับการบูรณาการเพื่อจัดการการท่องเที่ยว การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่พิเศษ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง ที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนา และยกระดับความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชุมชนในพื้นที่

รวมถึงเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ

“ดร.ชุมพล” บอกด้วยว่า ที่ผ่านมา อพท. มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ของยูเนสโก ซึ่งการพัฒนาจนได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกอย่างยูเนสโก การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการต่อยอดทางการตลาดเพื่อนำมา.ซึ่งรายได้ต่อไป

นอกจากนี้ อพท. ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการตลาดออนไลน์ (online marketing) โดยแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้ติดต่อกันโดยตรง และในแพลตฟอร์มนี้จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ จึงจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และนำไปสู่การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความรู้ และความยั่งยืนที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ด้าน “พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล” ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เสริมว่า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (business matching) ดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการยกระดับงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกิจกรรมเสวนา “ทิศทางและโอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล
พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล

กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจดังกล่าวมีการนำเสนอชุมชนท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มชุมชนเป้าหมาย 11 ชุมชน ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านกล้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งหลวง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเชิงคีรี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง กลุ่มท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ (บ้านจ่าก้อง) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

“เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เราได้จัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจในช่วงเช้า ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ตแอนด์สปา และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมลงสำรวจท่องเที่ยวชุมชน และเสวนาทิศทางและโอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมชุดการแสดงจำนวน 5 ชุดจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และรับชม Mini Light & Sound ณ บริเวณตลาดท่าน้ำรับเสด็จ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 7 พฤษภาคม”

ทั้งนี้ ประเมินว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสุโขทัย และจากนอกจังหวัด มาร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก

ขณะที่ “สุชาติ ทีคะสุข” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บอกว่า การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการนำเสนอสินค้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการเจรจาทางธุรกิจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัยที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัด

 อพท.

เกิดการสร้างและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยได้บรรจุแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวลงในประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูงมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล

โดยในปี 2564 จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนส่งเสริมตำบลเมืองเก่าสุโขทัย ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลก (2021 Green Destinations Top 100)


และในปี 2566 สุโขทัยยังคงเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันให้ตำบลเมืองเก่าสุโขทัย เข้าสู่การประกวดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลกเป็นปีที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย