อพท.ปรับแผน ลุยหารายได้ เตรียมแก้ พ.ร.ฎ.เพิ่มอำนาจประสานงาน

อพท.
Photo : Pixabay

อพท.เตรียมแก้ พ.ร.ฎ. เพิ่มอำนาจประสานงาน พร้อมเร่งหารายได้เพิ่มเติม วางเป้าปี 2566 ศึกษาศักยภาพเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษอีก 2 แห่ง คลองท่อม จ.กระบี่-เกาะคอเขา จ.พังงา 

วันที่ 20 เมษายน 2566 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า ปี 2566 อพท.วางแผนให้ความสำคัญกับโครงการ Big Rock การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รายพื้นที่) เน้นการลงทุนที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่ที่ผ่านการพัฒนาจาก อพท. ให้ได้รับรางวัลหรือมาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. ให้เหมาะสมตามบริบทในการดำเนินงานของ อพท.ในปัจจุบัน และเพิ่มอำนาจในการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น เตรียมศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการหารายได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สินและกิจกรรมสำคัญของ อพท.

ทั้งนี้ โครงการ Big Rock อพท.ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการที่จะทำให้มีรายได้กลับเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปเพิ่มในส่วนของงบฯพัฒนาของ อพท. ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวว่า อพท.ยังทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รายพื้นที่) ให้สามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โดยปี พ.ศ. 2566 เตรียมร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อรับรางวัลหรือมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการเตรียมศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษอีก 2 แห่ง คือ พื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่เกาะคอเขา จังหวัดพังงา

นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวต่อไปว่า ปี 2566 อพท.เตรียมขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. โดยจะพิจารณาอำนาจในการเสนอเรื่องการประกาศพื้นที่พิเศษ ตลอดจนการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาภายหลังคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

พร้อมเตรียมปรับปรุงนิยามของ “พื้นที่พิเศษ” ให้เหมาะสมตามบริบทในการดำเนินงานของ อพท.ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มอำนาจและประสิทธิภาพในการบูรณาการในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพบนหลักการแห่งความยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ครอบคลุมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ อพท.ยังพิจารณาหารายได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สินและกิจกรรมสำคัญของ อพท. เป็นไปเพื่อลดภาระในการพึ่งพางบประมาณ โดยจะเสนอแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการสร้างประโยชน์และรายได้จากทรัพย์สินของ อพท. ที่มีในปัจจุบัน


รวมทั้งสร้างรายได้จากกิจกรรมสำคัญของ อพท. อาทิ จากหลักสูตรและองค์ความรู้ของ อพท. การจัดประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ อพท.อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว