อพท. ดันพื้นที่พิเศษฯสงขลา สู่ระดับโลกรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี
นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี

“พิพัฒน์” รมว.ท่องเที่ยวฯ หนุน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานโลก ตั้งเป้า 5 ปียกระดับ 142 ท้องถิ่นในพื้นที่พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตอบยุทธศาสตร์ชาติ ใช้การท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด้าน อพท.ปั้น 270 โครงการ ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาว่า กระทรวงได้มอบหมายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการทำงานพัฒนาเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานไปดำเนินการ

ปั้น 142 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่าทั้ง 142 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 15 อำเภอของ 3 จังหวัด ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา รวม 8 อำเภอ จังหวัดพัทลุง รวม 5 อำเภอ และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 2 อำเภอ

“มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวม 142 แห่ง ที่จะได้รับการพัฒนาและจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างน้อยท้องถิ่นละ 1 กิจกรรม หรือ 1 เส้นทาง ภายในระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อเสนอต่อยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก”

ดันสงขลาเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

นายพิพัฒน์กล่าวด้วยว่า ความโดดเด่นของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ มีความเข้มแข็งทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ การได้ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษฯ ทำให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่

Advertisment

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯและ อพท. มีเป้าหมายผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากล และการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกันตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

ขับเคลื่อนแผน 5 ปีงบฯ 5 พันล้าน

ด้าน นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษฯนั้น อพท.ได้จัดทำแผนระยะ 5 ปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. แล้วได้บรรจุโครงการเพื่อขับเคลื่อนไว้รวม 270 โครงการ ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 5,000 ล้านบาท กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบดำเนินงาน ครอบคลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 1.พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อมุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 2.สร้างเสริมและกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3.สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น 4.ประสานความร่วมมือทุกภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกและระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างบูรณาการ

และ 5.พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน

Advertisment

โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดวงกว้างในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมถึงการรับรู้ว่ารัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่พิเศษฯแล้ว

ชู STMS ยกระดับท้องถิ่น

นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากการพัฒนาและยกระดับให้กับชุมชนแล้ว ในปี 2566 นี้ อพท.ยังเตรียมเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้กับท้องถิ่น โดยนำมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ อพท.พัฒนาขึ้น ไปถ่ายทอดให้กับองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

“และเราจะพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่สนใจเข้ารับการส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานและลงมือปฏิบัติ พร้อมทวนสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ซึ่งหากองค์กรใดสนใจเข้ารับการส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน ก็สามารถสอบถามรายละเอียดจาก อพท. เพื่อขอรับการส่งเสริมได้อีกด้วย” นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าว