สมาคมเวชศาสตร์การบินเตือนผู้ทำการในอากาศ-เจ้าหน้าที่เลี่ยงใช้กัญชา

การบิน

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพและสมาคมเวชศาสตร์การบิน ออกประกาศเตือนผู้ทำการในอากาศ-เจ้าหน้าที่ เลี่ยงการใช้กัญชา พบลดประสิทธิภาพทำการบิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เรื่อง กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน โดยมีข้อความระบุว่า

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เห็นว่ากัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด ซึ่งมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เมื่อพิจารณาในประเด็นความปลอดภัยของสาธารณะ (Public safety) และการป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ พบว่ากัญชามีผลลดประสิทธิภาพในการทำการบิน โดยมีกฎระเบียบและข้อบังคับทางการบินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การขอ และการออกใบสำคัญแพทย์ พ.ศ. 2560 ระบุว่า หากผู้ทำการในอากาศใช้กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตามประกาศ ให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้

2.ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ (ลงวันที่ 30 ก.ย. 49) ระบุว่า ผู้ประจำหน้าที่จะต้องไม่ใช้กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามข้อบังคับ ในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้ใช้หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต้านอาชีพ สังคม หรือความผิดปกติด้านร่างกาย หรือจิตประสาท หรือทำให้อาชีพ สังคม ร่างกาย หรือจิตประสาทเสื่อมลง

อีกทั้งห้ามไม่ให้ผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตกอยู่ภายใต้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เนื่องจากจะทำให้สมรรถนะของบุคคลเสื่อมลง ดังนั้น ถึงแม้ว่ากัญชาจะไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยในการบินของผู้ทำการในอากาศ การใช้กัญชาซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้ในทุกกรณี

จึงขอให้ผู้ทำการในอากาศ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาและสารสกัดของกัญชา ทั้งขอให้ตระหนักว่าการตรวจพบอนุพันธ์ของกัญชาในร่างกายและปัสสาวะยังคงถือเป็นความผิดสำหรับผู้ทำการในอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และนายกสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย

Advertisement