ราชกิจจาฯ ประกาศเหยื่อหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานหุ้น MORE 

วันที่ 19 มกราคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

หลังเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

ประกาศฉบับนี้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

Advertisement

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

Advertisement

. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็ ผู้เสีหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

(๒) สําเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจําวัน) และ/หรือ สําเนาบันทึกคําให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคําพิพากษา

Advertisement

(๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)

(๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

(๕) บัญชีซื้อขาย รายการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

(๖) สําเนาหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนังสือการเรียกชําระค่าซื้อหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

(๗) สำเนาบันทึกคําให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)

(๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ช่องทาง ดังนี้

    ๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
    ๒
. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ สํานักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมองด้านบนว่ํา ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพว”)

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอํานาจ ให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
(โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดําเนินการนําส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดไว้

(ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกําหนดเวลา วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th