สินเชื่อ “ส่งเสริมการจ้างงาน” อัพเดตยอดปล่อยกู้เฟส 2

สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน
คอลัมน์ นอกรอบ
สำนักงานประกันสังคม

สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานประกอบการจำนวนไม่น้อยมีปัญหา การประกาศปิดโรงงาน สถานประกอบการ เลิกจ้าง ปลดคน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งขึ้น โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจให้ความคุ้มครอง สร้างความมั่นคงและหลักประกันให้กับลูกจ้าง จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานขึ้น ภายใต้วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมกู้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่อง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และรักษาการจ้างงาน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้

– ระยะที่ 1

เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นกู้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

ผลการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวม 1,825 ราย มียอดกู้คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 8,061.92 ล้านบาท แยกเป็นธนาคารกสิกรไทย 812 ราย วงเงินสินเชื่อ 2,499.92 ล้านบาท ธนาคารยูโอบี 506 ราย วงเงินสินเชื่อ 2,499.21 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 229 ราย วงเงินสินเชื่อ 1,100.91 ล้านบาท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 278 ราย วงเงินสินเชื่อ 1,961.90 ล้านบาท

– โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2

ขยายระยะเวลาการยื่นกู้ตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เห็นชอบขยายระยะการยื่นกู้ตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท โดยให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินโครงการกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเดิม และให้เจรจากับธนาคารอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ยังคงสามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

โดยมีธนาคารที่ตอบรับและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างาน ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) (เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2563) และธนาคารยูโอบี (เริ่มวันที่ 21 เมษายน 2563)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม 18 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 84.90 ล้านบาท แยกเป็นธนาคารยูโอบี 6 ราย วงเงินสินเชื่อ 33.40 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 12 ราย วงเงินสินเชื่อ 51.50 ล้านบาท

Advertisement

รายละเอียดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2 วงเงินโครงการ ธนาคารละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยสถานประกอบการจะสามารถขอกู้ได้ดังนี้

– สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

– สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย

– สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ สถานประกอบการยื่นกู้ได้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นสถานประกอบการที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

– ต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตลอดอายุโครงการ 3 ปี โดยมีการตรวจสอบทุกปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี

– กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี