กระทรวงแรงงานทำระบบสอบภาษาอังกฤษ ออกใบรับรองใช้เรียนต่อ-สมัครงาน

สอบ
Photo: Ben Mullins/unsplash

“ไทยมีงานทำ” เสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรองได้แล้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” สะดวก สอบใกล้บ้าน ผู้ที่สอบผ่านได้รับใบรับรอง เพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแรงงานฝีมือ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“ที่ผ่านมาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาเป็นแรงงานคุณภาพ มีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและแรงงานให้เดินไปข้างหน้าด้วย

ซึ่งกระทรวงแรงงานมีเว็บไซต์ไทยมีงานทำ โดยผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็นผู้ดูแล นอกจากจะบริการตำแหน่งงานให้กับประชาชน ยังมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ล่าสุดได้เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ไทยมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานขึ้นทะเบียนหางานที่ระบบ ไทยมีงานทำ และรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเข้าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

นายไพโรจน์กล่าวต่อไปว่า เว็บไซต์ไทยมีงานทำได้มีระบบทดสอบภาษาอังกฤษ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center : HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีใบรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่าน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือการสมัครงาน

Advertisement

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศึกษาคู่มือเตรียมตัวสอบ สาธิตการเตรียมทำข้อสอบ เป็นต้น โดยสามารถจองสนามสอบ เลือกวันสอบ เลือกชุดข้อสอบ และจ่ายเงินค่าดำเนินการผ่าน e-Payment ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

ทั้งนี้ คนหางานและประชาชนที่ประสงค์มีงานทำทั่วประเทศ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง web application และ mobile application โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694