CPF สนับสนุนคนพิการ

CPF
คอลัมน์ : CSR Talk

ไม่นานผ่านมา “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟรวม 13 บริษัท เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบาง และผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมี “พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล” ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ รับโล่รางวัล ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

“พิมลรัตน์” กล่าวว่า ซีพีเอฟภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการจาก พม. โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม

Advertisement

มุ่งเน้นการปกป้องพนักงานในทุกคน ทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้คนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้เป้าหมายความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” ผ่านการดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ช่วยให้คนพิการมีหลักประกันมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

“บริษัทร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนริเริ่มแนวทางต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานที่สร้างประโยชน์กับคนพิการโดยตรง รวมทั้งคนพิการที่อยู่ในชุมชนห่างไกลจากสถานประกอบการของซีพีเอฟ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป”

ปัจจุบันซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ หนึ่ง จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัท รวม 167 คน โดยมอบหมายให้ทำงานในส่วนสำนักงาน

สอง จ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 513 คน เช่น จัดจ้างคนพิการช่วยงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงอาหาร และโภชนาการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมา 35 ปี ทั้งยังเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

สาม การให้สัมปทานพื้นที่ให้คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 17 คน อีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟที่ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 1.บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 3.บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด 4.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด 5.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ 7.บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

Advertisement

ขณะที่อีก 5 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ได้แก่ บริษัท 1.ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 2.บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด 3.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด 4.บริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด และ 5.บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด