ปรับเงินสมทบ ม.33-39-40 จ่ายเต็ม ตั้งแต่ ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ชดเชย ประกันสังคม

​อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2566 ผู้ประกันตน แต่ละมาตราต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กที่นี่!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ครม.มีมติลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2565 เพื่อลดภาระนายจ้าง และเพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน ถึงกำหนดที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเต็ม เริ่มตั้งแต่มกราคม 2566 เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดอัตราสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, และ 40 มีดังนี้

Advertisement

ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท มาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

จากที่รัฐบาลลดให้นายจ้างและผู้ประกันตน แต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน แต่ในเดือนมกราคม 2566 นี้ จะต้องจ่ายในอัตรา 5% ของค่าจ้าง

สำหรับอัตราเงินสมทบของประกันสังคมมาตรา 33 ที่ผู้ประกันตนต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน จะคำนวณจากฐานค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

– นายจ้าง ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างลูกจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

– ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ บุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน และจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

Advertisement

จากที่รัฐบาลลดเหลือเดือนละ 240 บาท แต่ในเดือนมกราคม 2566 นี้ จะต้องจ่ายในอัตราเดือนละ 432 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกัน ซึ่งหากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ก็จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ในทันที

แรงงานนอกระบบ มาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปหรือผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือไม่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

โดยผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ปรับลดเงินสมทบไปแล้วในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้นไม่ได้มีการปรับลดอีก

ดังนั้น ในเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราปกติคือ

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน