ปลดล็อกคนทำหนัง ปรับสัดส่วนกองเซ็นเซอร์ ให้เอกชนมากกว่าราชการ

ก้าวแรกปลดล็อกเสรีภาพคนทำหนัง ปรับสัดส่วนในคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้เอกชนมีเสียงมากกว่าราชการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 Thailand Creative Culture Agency (THACCA) เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าก้าวแรกของการปลดล็อกเสรีภาพคนทำหนัง ด้วยการปรับสัดส่วนในคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยกำหนดให้เอกชนมีเสียงมากกว่าข้าราชการ เพื่อให้บทบาทนำในการจัดเรตติ้งทั้งหมดอยู่ในมือของเอกชน ไม่ใช่รัฐอีกต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 2-10 ที่ลงนามโดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีเอกชนเป็นประธาน และเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจากเอกชน 3 ท่าน ตัวแทนฝ่ายรัฐ 2 ท่าน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เอกชนเป็นผู้กำกับดูแลกันเอง (Self-Regulation) ในการจัดเรตติ้งอย่างเต็มระบบ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะที่ 2 ประกอบด้วย

1. นายนนทรีย์ นิมิบุตร ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายวรัญญู ศิริเคารพ กรรมการ (เอกชน)
3. นายจิระชัย กุลละวนิช กรรมการ (เอกชน)
4. นายกิตติ ศรมณี กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายอนุกุล ใบไกล กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 3 ประกอบด้วย

1. นายเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา ประธานกรรการ (เอกชน)
2. นายพิสัณห์ สารถวัลย์แพศย์ กรรมการ (เอกชน)
3. นายนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ กรรมการ (เอกชน)
4. นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นางอารียา สุภาพ กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย

1. นายกฤตวิทย์ หริมเทพาธิป ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายโชคชัย ชยวัฑโฒ กรรมการ (เอกชน)
3. นายนิโรธ รื่นเจริญ กรรมการ (เอกชน)
4. นางสาวพิมพ์ภัสสร ณ นคร กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายกฤตกร รุ่งพรทวีวัฒน์ กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย

1. นายประวิทย์ แต่งอักษร ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายศุภชัย พรหมพันธุ์ กรรมการ (เอกชน)
3. นายสุเทพ ตันนิรัตน์ กรรมการ (เอกชน)
4. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย

1. นายอดิเรก วัฏลีลา ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นางสาวนภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ กรรมการ (เอกชน)
3. นายภาณุ อารี กรรมการ (เอกชน)
4. พ.ต.ท.ชาญชัย ลิขิตคันทะสร กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายจักรินทร์ ทองบพิตร กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย
1. นายสมเดช สันติประชา ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนาคาร กรรมการ (เอกชน)
3. นางจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ (เอกชน)
4. นายแดนชัย ไชวิเศษ กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายปฏิญญา สันติชาติงาม กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย
1. นายพีรชัย เกิดสินธุ์ ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายสุรชัย เที่ยงธรรม กรรมการ (เอกชน)
3. นางสาวพิมพกา โตวิระ กรรมการ (เอกชน)
4. นายศาสวัฒ บุญศรี กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย
1. นายสักกพล สวาคฆพรรณ ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายกุมภฤทธิ์ พุฒิภิญโญ กรรมการ (เอกชน)
3. นายบัญญพล พูลสวัสดิ์ กรรมการ (เอกชน)
4. นายวรพล ยวงเงิน กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายวิโรจน์ มาง้าว กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 10 ประกอบด้วย
1. นายปัณณ์วิชช์ ธนสุวรรณเกษม ประธานกรรมการ (เอกชน)
2. นายทักษพล ศรีวชิราวัฒน์ กรรมการ (เอกชน)
3. นายพรยศ มณีโชติปีติ กรรมการ (เอกชน)
4. นายอติเทพ แจ้ดนาลาว กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)
5. นายภัทร วงศ์ทองเหลือง กรรมการ (เจ้าหน้าที่รัฐ)