ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เสนอ 4 มาตรการคุมกัญชา

ภาพจาก Pixabay

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เสนอ 4 มาตรการกำกับควบคุมกัญชา ทั้งเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบ สนับสนุนการจัยเพื่อการแพทย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศที่ รอ.ทั่วไป 48/2565 คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกัญชา ดังนี้

“เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย.2565 ซึ่งประกาศนี้ไม่มีพืชกัญชา และส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ และช่อดอกเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ จะทำให้ทุกคนในประเทศไทย รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา

เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์ สามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ เช่น สารแคนนาบินอยด์ (tetrahydrocannabinol, THC) ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกายและจิต ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว เป็นอันตรายแก่สุขภาพจนอาจจะทำให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

ที่ผ่านมามีผู้ที่เจ็บป่วยจากการเสพกัญชาต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก งานศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนพบว่ากัญชาทำให้เสพติดและรบกวนการพัฒนาการ สมาธิและความจำ ซึ่งจะเป็นผลเสียในระยะยาว อีกทั้งพบว่าในประเทศที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพกัญชา ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอให้มีมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่จะมีผลบังคับใช้

2. ขอให้รัฐสภาเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชาอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

3. มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา

4. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

รัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดให้คนอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีกัญชาไว้ในครอบครองได้ ประเทศอุรุกวัยกำหนดให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะเสพกัญชาได้ และต้องมีทะเบียนในระบบหากจะใช้กัญชา