อัดงบฯ 300 ล้านบาท ขยายเวลาส่วนลด LPG ผ่านบัตรสวัสดิการ ถึง ธ.ค. 65

ก๊าซหุงต้ม (LPG)

ครม.เห็นชอบงบฯกลางกว่า 300 ล้านบาท ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซ LPG ผ่านบัตรสวัสดิการฯ คนละ 100 บาท/3 เดือน ถึง ธ.ค. 65

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 302.50 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG

โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1-24 ตุลาคม 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ


“การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว