ประกันราคากุ้งยาวถึงสิ้นปี 65 วิกฤตเงินเฟ้อสหรัฐ- ญี่ปุ่น ทุบส่งออก

ผู้รับซื้อกุ้งทะเล คู่ค่าสหรัฐ- ญี่ปุ่น เจอวิกฤตเงินเฟ้อกระทบอุตสาหกรรมกุ้งไทย บอร์ดกุ้งเผยเกษตรกรยังใช้ประกันราคารับซื้อถึงสิ้นปี 65 พร้อมหนุนกุ้งดำส่งออกจีนเสริมทัพการฟื้นฟูเลึ้ยงในประเทศ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมฯชริมพ์บอร์ด (บอร์ดกุ้ง) ว่า

ได้ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์ราคากุ้งทะเลในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากทั้งปัญหาอุทกภัย การปิดตลาดรับซื้อกุ้งในช่วงวันหยุด ตลอดจนสภาวะเงินเฟ้อของประเทศผู้รับซื้อกุ้งทะเลรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน

โดย ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทของไทยในขณะนี้จะอ่อนตัวลง แต่ด้วยสภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพของประเทศคู่ค้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการสินค้ากุ้งในตลาดต่างประเทศจึงยังคงทรงตัว ผู้ส่งออกไทยมีคำสั่งซื้อลดลง ทำให้ราคากุ้งภายในประเทศบางช่วงตกลงมา แต่ราคายังคงไม่ต่ำกว่าที่ชริมพ์บอร์ดได้เคยประกาศไว้ และราคากุ้งเฉลี่ยยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ผ่านมา

โดยห้องเย็นและโรงงานแปรรูปยังคงประกันราคารับซื้อดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศ นอกจากนี้ ชริมพ์บอร์ดได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้ง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดจัดทำราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ เป็นประจำทุกวัน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการรับซื้อผลผลิตกุ้งของแต่ละพื้นที่

พร้อมทั้งขอให้เกษตรกรวางแผนการเลี้ยงกุ้งให้ตรงตามความต้องการของตลาดในพื้นที่ และซื้อขายกุ้งผ่านระบบ APD ของกรมประมง เพื่อให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน และได้ราคาดี เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ตลาดต้องการและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาราคากุ้งตามข้างต้นแล้ว ชริมพ์บอร์ดยังได้เตรียมการส่งเสริมการส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้สามารถผลิตกุ้งได้ตรงตามความต้องการของคู่ค้าเมื่อจีนเปิดประเทศอีกครั้งหลังประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและผู้ส่งออกร่วมกันวางแผนการผลิตและหากลยุทธ์ฟื้นการส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากสามารถทำตลาดจีนได้ ผลผลิตกุ้งกุลาดำที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยให้ไปสู่เป้าหมายได้

“เพื่อให้ทราบสถานการณ์การผลิตกุ้งทะเลที่แท้จริง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งไทย จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใช้งานระบบ APD โดยกรมประมง จะอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถออกหนังสือกำกับฯ ได้ด้วยตนเองทุกเวลาตามต้องการผ่านช่องทางออนไลน์”


ทั้งนี้ ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูปยังให้ราคาดี เนื่องจากวัตถุดิบสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาได้ตามความต้องการของคู่ค้า กรมประมงพร้อมส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบ APD ตลอดจนความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรไทยพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกในอนาคตที่มุ่งสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม