ดิษทัต ปันยารชุน ขึ้นแท่นซีอีโอ OR คนใหม่ 

บอร์ด OR ตั้งดิษทัต ปันยารชุน ขึ้นแท่นซีอีโอคนใหม่ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

ในการประชุมนัดพิเศษ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 และ การประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

โดยบัดนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ตามที่กล่าวมาแล้ว

บริษัทจะดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดำเนินกระบวนการแต่งตั้งนายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไป