บอร์ดแข่งขันทางการค้า ออกระเบียบการเปิดเผยข้อมูล มีผลทันที 25 ม.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการตรวจขอดูข้อมูล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 24 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2565 ลงนามโดยศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้มา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในการประชุมครั้งที่ 44/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2565”

Advertisment

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

สาระสำคัญของระเบียบนี้ คือให้สำนักงานจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชน สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้โดยสะดวกตามสมควร ตามกำลังบุคลากรและงบประมาณที่มี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลระบุว่า บรรดาคำขอตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอตามระเบียบนี้

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisment