ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “จุฬา สุขมานพ” นั่งเลขาฯ EEC คนใหม่

จุฬา สุขมานพ
จุฬา สุขมานพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง “จุฬา สุขมานพ” เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้เป็นต้นไป 

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสำนักงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายจุฬา สุขมานพ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ นั้น

Advertisement

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้ง นายจุฬา สุขมานพ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง จุฬา สุขมานพ เลขาฯ EEC คนใหม่