ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 1-5 ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เหตุราคาดี

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 4

กรมการค้าภายใน ประกาศราคาประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 1-5) ปรากฏว่าราคาตลาดเฉลี่ย 11.9-12.25 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคาประกันรายได้ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ไม่มีส่วนต่างชดเชยให้แก่เกษตรกร เนื่องจากราคาดี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 และกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 1-5)

โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 1-5 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวัน คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

ปรากฏว่ามีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของงวดที่ 1-5 ดังนี้ งวดที่ 1 กก.ละ 11.33 บาท งวดที่ 2 กก.ละ 11.70 บาท งวดที่ 3 กก.ละ 12.35 บาท งวดที่ 4 กก.ละ 12.66 บาท และงวดที่ 5 กก.ละ 12.33 บาท ซึ่งทั้ง 5 งวด มีราคาสูงกว่าราคาประกันที่ กก.ละ 8.50 บาท จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยให้แก่เกษตรกร

นายอุดมกล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีการพิจารณากำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

Advertisment

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้มีการติดตามและกำกับดูแลการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าผู้ประกอบการรายใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบเกษตรกร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปีการผลิต 2565/66 ณ เดือนมีนาคม 2566 มีปริมาณรวม 1,147.52 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่มีปริมาณ 1,151.36 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 0.33

เนื่องจากอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ที่คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป

Advertisment