ไทย ลาว เมียนมา ถกยกระดับแก้ฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดน 7 เม.ย. 2566

ฝุ่น PM 2.5
แฟ้มภาพ

ทส. หารือท่าทีไทย เตรียมจัดประชุมระดับผู้นำ ไทย ลาว เมียนมา ยกระดับการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 7 เม.ย. 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อหารือและจัดทำท่าทีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำ 3 ประเทศ ระหว่าง ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นี้

               
จตุพร บุรุษพัฒน์
จตุพร บุรุษพัฒน์

ปกท.ทส. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และแนวชายแดน และมีผลต่อค่าฝุ่น PM 2.5 ประกอบกับการคาดการณ์สภาพอากาศยังไม่มีแนวโน้มการเกิดฝนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหารือร่วมกับ ลาว และเมียนมา เพื่อยกระดับแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมระดับผู้นำร่วมกับผู้นำลาวและเมียนมา ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นี้ และในวันเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างไทย ลาว และเมียนมา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกัน 3 ประเทศ

โดยได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำกรอบการเจรจา เพื่อสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนของภูมิภาคต่อไป