กรมชลฯ ยืนยันน้ำเพียงพอ พร้อมรับมือเอลนีโญ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัด

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แฟ้มภาพประกอบข่าว

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำในพื้นที่ชลประทานแบบประณีต เตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญ เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ประกาศเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ และคาดว่าจะกินระยะเวลายาวนานไปจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่มีการใช้น้ำในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยนั้น

ประพิศ จันทร์มา
ประพิศ จันทร์มา

กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนรับมือ ด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ไว้ให้ได้มากที่สุด การบริหารจัดการน้ำฝนผ่านระบบคลองชลประทานแทนการระบายน้ำจากเขื่อน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำรวมทั้งให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ให้ทยอยปลูกพืชเมื่อมีฝนตกในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหาย

สำหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกแล้ว จะดำเนินการส่งน้ำตามรอบเวรของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้คอยช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงหรือบ่อบาดาล มาช่วยเสริมในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอีกด้วย ที่สำคัญได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุด


จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน