พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำตาล ย้ำให้ขายตามประกาศ พบทำผิดดำเนินการทันที

น้ำตาล

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ออกตรวจเข้มสต๊อกน้ำตาลทราย ย้ำให้โรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทรายจำหน่ายตามที่ประกาศ พบดำเนินการทางกฎหมายทันที

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรม ปริมาณมีเพียงพอ จึงได้จัดตั้งสายตรวจพิเศษกระจายออกตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

               

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทรายที่จัดเก็บไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้า และตรวจสอบบัญชีการรับเข้าจ่ายออก พบว่ามีการรับเข้าจ่ายออกเป็นปกติ ไม่พบพฤติกรรมการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สำหรับด้านราคาจำหน่ายปลีก น้ำตาลทราย ห้าง จำหน่ายปลีกไม่เกินที่กฎหมายกำหนด น้ำตาลทรายขาวธรรมดา ราคา 24 บาท/กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 25 บาท/กิโลกรัม สำหรับในพื้นที่อื่นได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดกำกับ ดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว

ขอเน้นย้ำให้โรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน ราคาไม่เกิน 19 บาท/กิโลกรัม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคาไม่เกิน 20 บาท/กิโลกรัม และผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทราย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ

หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่าย และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ