เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง เสียชีวิต รายละ 30,000 บาท ทุกกรณี เริ่มแล้ว

สวนยาง

บอร์ด กยท. เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้ทายาทชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เสียชีวิต รายละ 30,000 บาท รวมวงเงินงบประมาณ 380 ล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พิจารณาเห็นชอบแก้ไขระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือเกษตรกรฯ กรณีเสียชีวิตรายละ 30,000 บาทโดยจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กยท.จัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 จำนวน 380 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรเงินจากงบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49(5) เป็นสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป หลังกรมธรรม์เดิมสิ้นสุดความคุ้มครอง

“หลังจากบอร์ด กยท. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว กยท.จะเร่งดำเนินงานแก้ไขระเบียบสวัสดิการฯ และประกาศใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ที่เกษตรกรฯ จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้นต่อไป ” นายณกรณ์ กล่าว


ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้ประกาศนโยบายระยะสั้น (100 วัน) ที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนสวัสดิการของเกษตรกรทุกกลุ่ม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร