พีระพันธุ์ โชว์ ครม. สัญจร นำเสนอพลังงานแสงอาทิตย์ ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

“พีระพันธุ์” โชว์ ครม.สัญจร นำเสนอพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เตรียมเดินหน้าเต็มสูบใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ณ โรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนการเข้าร่วมการประชุมได้เยี่ยมชมและนำเสนอนิทรรศการด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการนำแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ต้องการน้ำในภาคเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทั้งระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลและการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซลได้ค่อนข้างมาก

นอกจากนั้น ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้นั้นสามารถลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาด ผ่านมาตรฐานจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น

โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในการประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟกระชายดำ และชาใบพืชปาล์มจากจังหวัดเลย กล้วยติดหนึบจากจังหวัดพิจิตร ข้าวฮางงอกจากจังหวัดหนองคาย

“หลังจากที่ผมได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป้าหมายสำคัญนอกจากการลดรายจ่ายด้านพลังงานทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ผมยังต้องการให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีโรงอบแห้งที่ใช้อบผลิตภัณฑ์ชุมชน”


นายพีระพันธุ์กล่าวว่า นอกจากจะลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงซึ่งต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความสะอาดได้มาตรฐาน จนหลายผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล OTOP และ ไทยเด็ด นับจากนี้ผมจะพยายามเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรผ่านพลังงานจังหวัด คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยเร็ว