ของขวัญปีใหม่ 2567 “ธรรมนัส” จัดชุดใหญ่ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้เกษตรกร

ของขวัญปีใหม่ 2567 “ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ จัดชุดใหญ่ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมส่งมอบความสุขสู่เกษตรกรไทย จัดชุดของขวัญปีใหม่ “สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” สู่มือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ และจากใจครอบครัวกระทรวงเกษตรฯ

พร้อมจะทำงานและส่งต่อความสุขที่มากยิ่งขึ้น ไปสู่พี่น้องเกษตรกรและภาคเกษตรไทย ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ดี มีอาชีพมั่นคง และภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง เศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชน

ซึ่งในปีนี้ยังเป็นปีที่พิเศษสุด ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการดำเนินงาน และมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ และส่งมอบความสุขให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาจนเป็นผลสำเร็จภายในระยะเวลา 99 วัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

โดยมาตรการสำคัญ มีทั้งการสร้างและขยายโอกาสในการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร โดยประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สามารถนำมาต่อยอด วางแผนทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมง โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมประมง เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง จำนวน 19 เรื่อง ตลอดจนการเพิ่มวันทำการประมง ปีการประมง 2566 จำนวนไม่เกิน 50 วัน อีก 1 เรื่อง โดยเป็นการเพิ่มให้กับกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนวันทำการประมงไม่เพียงพอ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

การดำเนินการประกาศปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนปราบปรามปัจจัยผลิตทางการเกษตรผิดกฎหมาย โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจพญานาคราช ทีมสายลับยาง สารวัตรเกษตรไซเบอร์ เพื่อปราบปราม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับแจ้งเบาะแส รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย สินค้าเกษตรคงคุณภาพและได้มาตรฐาน

การอำนวยความสะดวก ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 959 ศูนย์ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร และใช้บริการแบบ One Stop Service เพื่อรับบริการ แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องภาคการเกษตร ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งมอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อ “สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” และนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงมีกิจกรรมเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญเช่นเคยในทุกปี


โดยจะมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เข้าชมฟรี หรือลดค่าบริการในช่วงเทศกาลแล้ว ยังมีกิจกรรมแคมเปญต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในราคาสุดพิเศษ ให้แก่ประชาชน โดยผ่านช่องทางของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย