ไข่ไก่รอไม่ไหว ขอขึ้นราคา 10 ม.ค. แผงละ 6 บาท ตัดหน้าก่อนประกันราคา

ไข่ไก่

สมาคม-สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศปรับราคา ขึ้นฟองละ 20 สตางค์ ดันราคาไข่คละหน้าฟาร์มสูงถึง 3 บาท มีผล 10 ม.ค.นี้ หลัง Egg Board สั่งกรมปศุสัตว์แจ้งกรมการค้าภายในเร่งเคาะประกันราคาไข่ไก่ยังไม่คืบ

วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ เตรียมปรับราคาจำหน่ายไข่ไก่ขึ้น ในวันที่ 10 มกราคม 2565 แผงละ 6 บาท หรือ 20 สตางค์ต่อฟอง จากราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่จำหน่าย ฟองละ 2.80 บาท

ในส่วนสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ แจ้งประกาศ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่าปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 3.00 บาท เช่นเดียวกันกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ที่ขอปรับขึ้นฟองละ 3.00 บาท หจก.ร่วมมิตร (สุทธิสาร) ฟองละ 2.90 บาท เบื้องต้นสาเหตุการแจ้งปรับราคามาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปรับสูงขึ้น

แหล่งข่าววงการไข่ไก่ กล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่ง นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นายกสมาคมสัตวบาลฯ ผู้แทนสัตวแพทยสมาคมฯ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ ไม่ได้มีวาระพิจารณาเรื่องราคา

โดยที่ประชุมมีข้อสรุป เห็นชอบแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2565 แบ่งเป็น ไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) จำนวน 3,800 ตัว และไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) จำนวน 440,000 ตัว และให้กรมปศุสัตว์จัดสรรโควตาไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2565 ให้กับผู้ผลิตพันธุ์สัตว์ 16 บริษัทรายเดิม โดยให้ทุกบริษัทนำเข้าเลี้ยงจำนวนเท่ากับปี 2564

และยังให้กรมปศุสัตว์สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ในประเด็นเรื่องการประกันราคาของสินค้าไข่ไก่แจ้งไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าให้ Egg Board ทราบ และเห็นชอบให้มีการปรับปรุงด้านมาตรการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยและให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าให้ Egg Board ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ เห็นชอบรายชื่อผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) นางพเยาว์ อริกุล เป็นผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ (2) นายดำรงค์ ธาราสมบัติ เป็นผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ (3) น.สพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล เป็นผู้แทนผู้ค้า (4) นายสุรชาติ กำหอม เป็นผู้แทนผู้ประกอบการ ให้กรมปศุสัตว์จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการภาคเอกชน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการฯ ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้


ทั้งยังเห็นชอบองค์ประกอบและมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด คือ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ (2) คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการฯ ลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้