สภา ลงมติ เห็นชอบ พ.ร.บ.กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

กยศ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

สภาผู้แทนราษฎร ลงมติ เห็นชอบ พ.ร.บ.กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยผู้ที่ผิดนัดชำระ และผู้ค้ำประกันไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และค่าปรับ

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับที่…. ในวาระ 3 สาระสำคัญของร่างกฎหมายใหม่ ได้แก่ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับผิดนัดชำระ และให้มีผลย้อนหลังผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย

โดยที่ประชุมสภา มีมติเห็นด้วย 314 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงมติ 2 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เสนอ

ผลของร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ จะทำให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีกว่า 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี นับล้านรายและถูกฟ้องดำเนินคดีอีกจำนวนมาก ได้รับสิทธิประโยชน์ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนมีการลงมติในวาระ 3 ที่ประชุมสภา มีการลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.25% แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าหรือไม่

ผลการลงมติเฉพาะประเด็นดังกล่าวในมาตรา 17 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส. จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) เสนอแก้ไขโดยไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ที่ประชุมสภา ได้พิจารณามาตราที่ 18-27 และเห็นชอบตามที่ กมธ. เสนอทุกมาตรา ซึ่งรวมถึงมาตรา 24 ซึ่ง กมธ.แก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของมาตรา 24 ระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ”

โดยที่ประชุมวันนี้ เป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยกลุ่มใด เนื่องจากมีการสงวนความเห็นไว้ถึง 6 กลุ่ม โดยกลุ่ม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และกลุ่มนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอถอน จึงทำให้เหลือ 4 กลุ่มที่ต้องลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ สงวนความเห็นว่า ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงิน คืนให้กองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยจะชำระเงินคืนกองทุนทั้งจำนวน หรือผ่อนชำระก็ได้ ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนกำหนด

กลุ่มที่ 2 นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้ผู้กู้ยืมเงินจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1

กลุ่มที่ 3 นายจุมพล นิติธรางกูร กฤษฎีกา ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. สงวนให้คงตามร่างเดิม คือให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ 2 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้าร้อยละ 1

กลุ่มที่ 4 ของ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้เก็บดอกเบี้ย ร้อยละ 1 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้า ร้อยละ 1 ต่อปี แต่ให้เริ่มชำระเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงถกเถียงถึงรูปแบบการลงมติ ว่าจะลงมติทีละฉบับ หรือลงมติแยกเป็นกลุ่ม ระหว่างกลุ่มเก็บดอกเบี้ยกับกลุ่มไม่เก็บดอกเบี้ย กระทั่งเวลา 12.55 น. ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกลุ่มของนายอุบลศักดิ์ ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดออกเสียง 53 ไม่ออกเสียง 1 เสียง ที่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ…. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว บังคับใช้เป็นกฎหมาย มีมติเห็นด้วย 314 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงมติ 2 เสียง