มทร.ธัญบุรี เปิดแผนรับนักศึกษาปี’66 พร้อมหลักสูตรใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รับมากกว่า 6 พันคน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีแผนการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 6,661 คน โดยคณะที่เปิดรับนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ ประกอบด้วย 1.คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1,675 คน 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,316 คน 3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 คน 4.คณะศิลปศาสตร์ 690 คน และ 5.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 455 คน

ทั้งนี้การรับนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รับโดยมหาวิทยาลัย รับร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รับโดยมหาวิทยาลัยผ่านโครงการพิเศษ โดยขณะนี้กำลังเปิดรับรอบ Portfolio สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 และผู้ที่จบ กศน. และประเภทโควตา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันนี้-11 ธ.ค. 65

การรับนักศึกษาในปี 2566 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มทร.ธัญบุรีมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ประกอบกับในปีที่ผ่านมาหลักสูตรเดิมที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวิศวกรรมระบบราง

วมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการการบินมีความต้องการแรงงานสูงมาก เพราะขาดแคลนบุคลากร ซึ่งคาดว่านักศึกษาจะสมัครเข้ามาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยในปีนี้ไม่มีการปิดหลักสูตรใด ๆ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสละสิทธิ์ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนทำให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มทร.ธัญบุรีได้มีเผื่อตัวเลขรับเพิ่มประมาณ 10% ซึ่งลดลงจากทุกปีที่ผ่านมาที่จะเผื่อตัวเลขไว้ที่ 20% เนื่องจากพบว่าอัตราการสละสิทธิ์มีการลดลง

Advertisement

รศ.ดร.สมหมายกล่าวต่อว่า การรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. กำหนดการต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ทาง ทปอ.ประกาศ ส่วนการรับโดยมหาวิทยาลัยประเภทสอบตรง สำหรับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ จะเปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค. 65-26 ก.พ. 66

และรับตรงสำหรับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ จะรับสมัครวันที่ 2 เม.ย.-25 พ.ค. 66 ซึ่งจะเปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ยังมีที่นั่งเรียนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th