เครือข่าย ม.ราชมงคล 9 แห่ง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เตรียมเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน พร้อมสานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สะสมความรู้ความสามารถ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ

ได้แก่มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก,มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ, และ มทร.อิสาน) ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า การร่วมมือกันของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ครั้งนี้ คือประวัติศาสตร์ของการอุดมศึกษาไทย โดยบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ คือสิ่งสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและประชาชน

เนื่องจากนโยบายของทางรัฐบาลได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการอุดมศึกษาครั้งยิ่งใหญ่และต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และก้าวสู่ระดับโลกในอนาคต และการร่วมมือกันในเรื่อง “การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษา” และ “การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต” คือสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น ได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือได้สะสมความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นพบสิ่งใหม่ เป็นโอกาสทางการศึกษาและการวิชาชีพ

ส่วนเรื่องของการสะสมความรู้ในธนาคารหน่วยกิจแบบดิจิทัล ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างดี สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่บริบทและการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่หันมาสนใจดิจิทัล สื่อออนไลน์และ Social media มากขึ้น ระบบการเรียนการสอนและความคาดหวังก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป การร่วมมือกันและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกัน จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ประเทศไทยและสังคมจะก้าวสู่การพัฒนา นั่นคือเป้าหมายหลักของประเทศและของทุกภาคส่วนที่ต้องบูรณาการร่วมกัน

ดังนั้นบทบาทของอุดมศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาให้ก้าวนำและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ อว.พร้อมสนับสนุนในทุกๆ ด้าน และขอให้มีการร่วมมือกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป เพื่อการอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู้ระดับโลก

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และการเทียบโอนความรู้จากหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การสะสมความรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

“ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่แข็งแกร่ง ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละ มทร. จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อคข้อจำกัดเดิม ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning อีกทั้งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ
ในด้าน Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตามแนวทางของกระทรวง อว. อีกด้วย”