ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โชว์ห้องเรียนไฮบริด รุกสมาร์ทแคมปัส 5G เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุก สมาร์ท แคมปัส 5G เต็มรูปแบบ โชว์ห้องเรียนไฮบริด ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่าหลัง มธบ.ได้รับเลือกเป็นต้นแบบนำร่องโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปัจจุบัน มธบ.ก้าวอีกขั้นกับการเป็นสถาบันแห่งการสร้างนวัตกร เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ด้วยโครงข่าย 5G และ WiFi6 พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมวงการศึกษา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สดช. นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการฯ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ชมการทำงานของห้องเรียน Intelligent Hybrid Classroom และระบบวิเคราะห์ Attention & Learning Engagement รวมถึงการทำงานของนวัตกรรมที่ถูกประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 5G

“ผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการนำร่องให้สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ นําไปทำซ้ำ ทำเสริม พัฒนา ต่อยอดต่อไป ที่ผ่านมา มธบ.ปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตกำลังคนให้มี Skill Set และ Mindset ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยทักษะสำคัญแห่งอนาคต” 

ดร.ดาริกากล่าวอีกว่า สำหรับโครงการ Smart Campus 5G ได้รับการสนับสนุนจาก สดช.นอกจากจะผลักดันให้ มธบ.เป็น Smart Campus ต้นแบบนำร่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G กับภาคการศึกษา ยังสร้างให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเป็นนวัตกร รวมทั้งขยายโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

“Smart Campus เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่นำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งใช้งานเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ ควบคู่กันกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา และบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Intelligent Hybrid Classroom

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีสำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ มธบ.กล่าวว่า 5G เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และจะเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในแง่ของความเป็น Smart Campus ควรสร้างประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อกับการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime ภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งในอนาคต มธบ.มีแผนพัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึง สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอีกหลายด้าน

“จากผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ ทำให้ มธบ.มีแผนการต่อยอดอีกในอนาคต เช่น การพัฒนาครู รวมทั้งเด็กและเยาวชนให้เป็น Digital Citizen การยกระดับ DPU Makerspace ให้เป็น DPU Innovation Lab เพื่อผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับพื้นฐาน 5G แก้ปัญหาของสังคม โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง มีประสบการณ์จริง สามารถเรียนรู้ ปรับปรุง เพื่อขยายไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน เมือง และสังคมในวงกว้างมากขึ้น ตอบโจทย์ SDGs และ Smart City ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของสังคมโลกในวันนี้” 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์