อว.ตั้งกรรมการคุม ม.พิษณุโลก แต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ผิดหลักเกณฑ์

ศ.พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ศ.พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวง อว.เซ็นตั้งกรรมการควบคุม ม .พิษณุโลก หลังพบแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ 51 อาจารย์ ผิดหลักเกณฑ์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ได้มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอยู่ในความควบคุม และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ. กำหนด

ทั้งนี้ อว.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและให้โอกาสมหาวิทยาลัยพิษณุโลกในการแก้ไขการกำหนดตำแหน่งวิชาการให้ถูกต้องมาหลายครั้งแล้ว แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน จึงได้มีคำสั่งควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยคำแนะนำของ กกอ. และแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน

Advertisement

โดยมี รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ศ.ดร.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง, รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย, นายสุทน เฉื่อยพุก

และ ผอ.กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เข้ามาทำหน้าที่  เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้การกำหนดตำแหน่งวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นมีความสำคัญมาก เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ คุณภาพและความเป็นมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  การเข้าควบคุมจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ที่ผ่านมา กระทรวง อว.พยายามให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในการกำหนดตำแหน่งวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกพิจารณาถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ได้ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ แต่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกกลับมีมติยังไม่ถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการตามมติ กกอ.

Advertisement

ดังนั้น กระทรวง อว.จึงต้องมีคำสั่งควบคุมและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อรักษากติกาและความถูกต้องทางการศึกษาไว้ ที่สำคัญไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเสียหาย เพราะสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องของสังคม” รัฐมนตรี อว.กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ กกอ. ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกพิจารณาถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จำนวน 51 ตำแหน่ง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และตรวจสอบการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก่อนเสนอ กกอ. พิจารณา

Advertisement

โดยหลังจากที่ กกอ. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รวม 13 ครั้ง และได้มีหนังสือแจ้งมติ พร้อมรายละเอียดผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยพิษณุโลก รวม 9 ฉบับ เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งภายหลังมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้มีมติถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 13 ตำแหน่งส่วนที่เหลืออีกจำนวน 38 ตำแหน่ง ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ. กำหนด

ประธาน กกอ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การดำเนินการและการจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความบกพร่องที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามมติ  กกอ. ดังนั้น กกอ.จึงได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.พิจารณาสั่งการให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกทบทวนการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 86(2) แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน จะถือว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานที่ได้สั่งการโดยชอบตามที่กฎหมายกำหนด

แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 วันแล้ว สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาทบทวนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนด

จากนั้น กกอ. จึงมีมติให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของ รมว.อว.โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ กกอ. ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ ซี่งบัดนี้ได้ครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการตามมติ กกอ. มาแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่ม

ขณะที่ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก กล่าวว่าคณะกรรมการควบคุมฯ จะเข้าไปปฏิบัติงานแทนสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้  คณะกรรมการฯ จะดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่รับผลกระทบจากการเข้าควบคุมในครั้งนี้ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อนักศึกษา