อว.ปลื้ม 19 มหา’ลัยไทยติดอันดับโลก 2024 ตั้งเป้าปีต่อไปขึ้น TOP 400

ศุภมาส รมว.อว

กระทรวง อว.ปลื้ม 19 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2024 “จุฬาฯ-มหิดล-เชียงใหม่-วลัยลักษณ์” อันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่ ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับเพิ่ม ตั้งเป้าปีถัดไปขึ้นสู่ Top 400 ของโลก

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2024 (World University Rankings 2024) โดยใช้หลักพิจารณาความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

 • การเรียนการสอน (Teaching)
 • สภาพแวดล้อมการวิจัย (Research Environment)
 • คุณภาพการวิจัย (Research Quality)
 • รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry)
 • ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)

ทั้งนี้ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 19 สถาบัน โดยมีสถาบันได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2023 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 601-800 จากเดิมอันดับที่ 801-1000
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801-1000 จากเดิมอันดับที่ 1001-1200
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 1201-1500 จากเดิมอันดับที่ 1501+
 • และมีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ในอันดับ 1501+
 • รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการจัดอันดับในด้านอื่นในปีนี้ด้วย

นางสาวศุภมาสกล่าวต่อว่า การจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทย โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ อว.ได้ดำเนินการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทยในด้านต่าง ๆ โดยได้มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงานวิจัย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ ปฏิบัติจริง นำไปสู่การขยับอันดับเข้าสู่ระดับ Top 400 และ Top 600 ต่อไป

19 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับ

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 601-800
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 601-800
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801-1000
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 801-1000
 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 1001-1200
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1201-1500
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 1201-1500
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 1201-1500
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1201-1500
 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 1201-1500
 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 1201-1500
 12. มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1501+
 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 1501+
 14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 1501+
 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 1501+
 16. มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 1501+
 17. มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1501+
 18. มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 1501+
 19. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฆ อันดับที่ 1501+