มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกปี 2024 จาก QS เพิ่มขึ้นเป็น 13 แห่ง

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับระดับโลก ประจำปี 2024 จาก Quacquarelli Symonds (QS) เพิ่มขึ้นจาก 10 แห่ง เป็น 13 แห่ง โดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.นเรศวร ม.ศิลปากร เป็น 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเข้ามาใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2024 (World University Rankings 2024) โดยใช้หลักพิจารณาความเป็นเลิศใน 9 ด้าน ประกอบไปด้วย 

 • ชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) 
 • ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย (Employer Reputation) 
 • สัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 
 • สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citations per Faculty) 
 • สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty Ratio) 
 • สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ratio) 
 • เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network) 
 • ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes) 
 • ความยั่งยืน (Sustainability) 

ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่ได้ 10 มหาวิทยาลัย อีก 3 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเข้ามาใหม่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ปรากฏว่าได้อันดับเพิ่มขึ้นเกือบทุกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 211 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 382 
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 571 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 600 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 751-760 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 901-950
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 951-1,000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 951-1,000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 1,201-1,400
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 1,201-1,400
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,201-1,400

“อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทย โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับนั้น แต่ละแห่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ มาใช้ในการพัฒนาต่อไป” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกกล่าว