ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ปี’67 ค่าเทอมเริ่มต้น 1.6 หมื่นบาท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญาแห่งแรกในภาคใต้ แบ่งเป็น 3 ประเภท เริ่มปีการศึกษา 2567 เปิดแล้ว 5 หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้น 16,000 บาทต่อภาคเรียน 

วันที่ 12 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความต้องการ และเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2567 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual/Double Degree Program) ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree คือหลักสูตรในสาขาวิชาต่างกันภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน 2 หลักสูตร โดยผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา คือ 1.เพิ่มทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่แตกต่างกันจากการศึกษา 2 สาขาวิชาที่แตกต่างกัน 2.เพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลายจากการจบปริญญา 2 ใบ 3.ประหยัดค่าใช้จ่ายเรียนที่เดียวได้ปริญญา 2 ปริญญา ซึ่งประหยัดกว่าการเรียนแบบปกติ และ 4.ประหยัดเวลาในการเรียน เรียนจบได้ปริญญา 2 ปริญญา ไม่ต้องเรียนทีละใบปริญญา

มีให้เลือก 3 ประเภท

สำหรับโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่

1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้ง 2 หลักสูตร

2. หลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาโทจากทั้ง 2 หลักสูตร

3. หลักสูตรควบปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเวลาต่อเนื่องกันภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้ง 2 ระดับ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)

นำร่อง 5 หลักสูตร

โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 4 ปีการศึกษา จำนวน 172 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง มีแผนการเรียน 4 ปีการศึกษา จำนวน 154 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาทต่อภาคเรียน

3. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 5 ปีการศึกษา จำนวน 216 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

4. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) ซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพครู แผนการเรียน 6 ปีการศึกษา จำนวน 173 หน่วยกิต และมีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับในชั้นปีที่ 1-4 (ระดับปริญญาตรี) 17,000 บาท ต่อภาคเรียน สำหรับในชั้นปีที่ 5-6 (ระดับปริญญาโท) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน


5. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนวิชาชีพครู โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา มีแผนการเรียน 3 ปีการศึกษา จำนวน 79 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท ต่อภาคเรียน