อว.ดึงเอกชนร่วมปั้นหลักสูตรป้อนมหา’ลัย 109 แห่ง

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

อว.ขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) และทรานสคริปต์โชว์ผลทักษะ (Skill Transcript) ให้ 109 มหาวิทยาลัย พร้อมดึงเอกชนร่วมปั้นหลักสูตรตอบโจทย์ตรงความต้องการตลาดงาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังประชุมและมอบนโยบายในโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) และทรานสคริปต์แสดงผลทักษะ (Skill Transcript) ว่า การทำ Skill Mapping หรือแผนที่ทักษะเพื่อระบุทักษะที่สำคัญในการทำงานในสาขาอาชีพสมัยใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการทักษะของภาคธุรกิจ และจากฐานข้อมูลการทำงานระดับโลก เพื่อทำการวิเคราะห์หาทักษะที่นักศึกษาควรมี

ปัจจุบันได้มีการประกาศทักษะที่พึงประสงค์จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 1.เกษตรสมัยใหม่ 2.การตลาดดิจิทัล 3.การท่องเที่ยวสมัยใหม่ 4.ยานยนต์ไฟฟ้า และ 5.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่จะพัฒนากำลังคน สามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษานำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยพะเยา 2.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.มหาวิทยาลัยบูรพา และ 6..มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 109 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วม จำนวน 188 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 408 คน

“โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และการนำ Skill Mapping ใช้ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิต และนำไปสู่การขยายผลให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในการจัดทำทรานสคริปต์แสดงผลทักษะ (Skill Transcript) และใบประกาศนียบัตรแสดงผลทักษะ (Skill Certificate) ต่อไป”


อย่างไรก็ตาม Skill Mapping ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนและผลักดันให้การสร้างหลักสูตรบนฐานสมรรถนะและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ และปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีทักษะที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการทำงาน และเป็นที่ต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิต และอาชีพในอนาคต